Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
 
Cập nhật lần cuối ngày 31, 2023
 
 
Thông báo chính sách này cho William Nhận Quốc Tế, Inc. (“chúng tôi,” “chúng tôi", hay "chúng tôi), mô tả như thế nào và tại sao chúng ta có thể thu thập, cửa hàng, sử dụng và/hay chia sẻ ("quá trình") thông tin của mình khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi ("Dịch vụ"), như khi bạn:
 • Truy cập trang web của chúng tôi xuống https://wblackstone.comhoặc bất kỳ trang web của chúng ta liên kết với thông báo chính sách này
 • Tham gia với chúng tôi trong khác liên quan cách khác nhau, bao gồm bất kỳ kinh doanh, hoặc các sự kiện
Câu hỏi hay thắc mắc? Đọc thông báo chính sách này sẽ giúp bạn hiểu chính quyền và sự lựa chọn. Nếu bạn không đồng ý với chính sách của chúng tôi và thực hành, xin vui lòng không sử dụng dịch Vụ của chúng tôi. Nếu bạn vẫn còn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc, xin hãy liên lạc với chúng tôi [email protected].
 
 
TÓM TẮT CỦA NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
 
Tóm tắt này cung cấp điểm chủ yếu của chúng tôi, chính ý, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về bất kỳ chủ đề bằng cách liên kết sau mỗi điểm quan trọng hoặc bằng cách sử dụng chúng tôi, lục dưới đây, để tìm các phần bạn đang tìm kiếm.
 
Những thông tin cá nhân nào chúng ta quá trình? Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc hướng dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân, tùy thuộc vào cách bạn tác với chúng tôi và những dịch Vụ, sự lựa chọn của bạn, và các sản phẩm và có bạn sử dụng. Tìm hiểu thêm về thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi.
 
Chúng ta quá trình bất kỳ nhạy cảm thông tin cá nhân? Chúng tôi không xử lý nhạy cảm thông tin cá nhân.
 
Chúng ta nhận được bất kỳ thông tin từ thứ ba bên? Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin từ thứ ba bên.
 
Làm thế nào chúng ta quá trình thông tin của bạn? Chúng tôi xử lý thông tin để cung cấp, cải thiện và quản lý dịch Vụ của chúng tôi, giao tiếp với bạn, an ninh và chống gian lận, và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi xử lý thông tin của bạn chỉ khi chúng tôi có một hợp pháp lý do để làm vậy. Tìm hiểu thêm về làm thế nào chúng tôi xử lý thông tin của bạn.
 
Trong những tình huống và với bên đó để chúng ta chia sẻ thông tin cá nhân? Chúng ta có thể chia sẻ thông tin cụ thể trong tình huống và với những thứ ba bên. Tìm hiểu thêm về và khi mà chúng ta chia sẻ thông tin cá nhân.
 
Làm thế nào chúng ta giữ thông tin an toàn? Chúng tôi có tổ chức và kỹ thuật, quá trình và các thủ tục trong chỗ để bảo vệ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, không có truyền dẫn điện tử trên internet hoặc thông tin lưu trữ công nghệ có thể được đảm bảo an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa sẽ bảo đảm rằng tin tặc, tội phạm, hoặc khác bên thứ ba sẽ không thể đánh bại an ninh của chúng tôi và không đúng cách thu thập truy cập, ăn cắp, hoặc sửa đổi thông tin. Tìm hiểu thêm về làm thế nào chúng tôi giữ thông tin an toàn.
 
Của bạn là gì quyền? Tùy thuộc vào nơi bạn đang nằm địa lý, có thể áp dụng luật riêng tư có thể có nghĩa là anh có những quyền nhất định liên quan đến thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về của chính quyền.
 
Làm thế nào bạn có tập thể dục quyền lợi của mình? Cách dễ nhất để thực hiện quyền lợi của bạn là bằng việc gửi dữ liệu thể yêu cầu quyền truy cậphoặc liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu phù hợp với áp dụng dữ liệu pháp luật bảo vệ.
 
Muốn tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi làm gì với bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập? Xem lại chính thông báo đầy đủ.
 
 
LỤC
 
 
 
1. THÔNG TIN GÌ CHÚNG TA THU THẬP?
 
Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi
 
Trong Ngắn: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
 
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng ta khi bạn thể hiện một quan tâm đến việc lấy thông tin về chúng ta hay sản phẩm của chúng tôi và dịch Vụ, khi bạn tham gia các hoạt động trên dịch Vụ hay không khi anh liên hệ với chúng tôi.
 
 
Thông Tin cá nhân của Bạn. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào ngữ cảnh của tương tác với chúng tôi và những dịch Vụ, sự lựa chọn của bạn, và các sản phẩm và có bạn sử dụng. Các thông tin cá nhân chúng ta có thể thu thập bao gồm những điều sau đây:
 • tên
 • số điện thoại
 • địa chỉ email
 
Thông Tin Nhạy Cảm. Chúng tôi không xử lý thông tin nhạy cảm.
 
Tất cả các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng, hoàn toàn, và chính xác, và bạn phải thông báo với chúng tôi về bất kỳ thay đổi thông tin cá nhân.
 
 
Thông tin thu thập tự động
 
Trong Ngắn: Một số thông tin — như của bạn Thức Internet (IP) và/hoặc duyệt và thiết bị đặc tính — được thu thập tự động khi bạn truy cập dịch Vụ của chúng tôi.
 
Chúng tôi tự động thu thập thông tin nào đó khi bạn truy cập, sử dụng hoặc hướng các dịch Vụ. Thông tin này không tiết lộ của cụ thể nhận dạng (giống như tên của bạn hoặc thông tin liên lạc) nhưng có thể, bao gồm các thiết bị và sử dụng thông tin, như là địa chỉ IP trình và thiết bị đặc tính, điều hành hệ thống ngôn ngữ sở thích, giới thiệu Các tên thiết bị, nước, trí thông tin về làm thế nào và khi bạn sử dụng dịch Vụ của chúng tôi, và các kỹ thuật thông tin. Này thông tin chủ yếu là cần thiết để duy trì sự an toàn và hoạt động của dịch Vụ của chúng tôi, và cho nội bộ của chúng tôi phân tích và mục đích báo cáo.
 
Như nhiều doanh nghiệp, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin qua những công nghệ.
 
Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:
 • Đăng nhập và Sử dụng dữ Liệu. Đăng nhập và sử dụng dữ liệu được phục vụ liên quan, chẩn đoán, sử dụng, và thông tin của chúng tôi chủ động thu thập khi bạn truy cập hay sử dụng dịch Vụ của chúng tôi và chúng ta có trong hồ sơ nhập các tập tin. Tùy thuộc vào cách bạn tác với chúng ta, đây nhập dữ liệu có thể, bao gồm các địa chỉ IP của bạn thiết bị thông tin trình loại, và cài đặt và thông tin về hoạt động của bạn trong các dịch Vụ (như ngày/tem thời gian liên quan đến việc sử dụng của mình trang và xem tập tin, tìm kiếm và những hành động của bạn như mà có bạn sử dụng), thiết bị thông tin sự kiện (như hệ thống hoạt động, báo cáo lỗi (đôi khi được gọi là "tai nạn bãi"), và phần cứng cài đặt).
 • Dữ Liệu Thiết Bị. Chúng tôi thu dữ liệu thiết bị như thông tin về máy tính, điện thoại hoặc các bạn sử dụng thiết bị để truy cập vào những dịch Vụ. Tùy thuộc vào các thiết bị được sử dụng thiết bị này dữ liệu có thể, bao gồm các thông tin như địa chỉ IP của bạn (hoặc proxy máy chủ), điện thoại di động và mã số, vị trí, loại phần cứng, cung cấp dịch vụ Internet và/hoặc hãng điện thoại di động hệ điều hành, và hệ thống thông tin.
 • Dữ Liệu Vị Trí. Chúng tôi thu dữ liệu vị trí như thông tin về vị trí của thiết bị, đó có thể là chính xác hay không chính xác. Bao nhiêu thông tin chúng tôi thu thập phụ thuộc vào loại và thiết lập của các bạn sử dụng thiết bị để truy cập vào những dịch Vụ. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng GPS và các công nghệ để thu dữ liệu định vị đó cho chúng ta biết vị trí hiện tại của (dựa trên địa chỉ IP của bạn). Bạn có thể chọn trong số cho phép chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách từ chối quyền truy cập vào các thông tin hoặc bằng cách vô hiệu hóa trang thiết lập vị Trí trên điện thoại. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn để tham gia, bạn không thể sử dụng một khía cạnh nào đó của sự phục Vụ.
 
2. LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA QUÁ TRÌNH THÔNG TIN CỦA BẠN?
 
Trong Ngắn: Chúng tôi xử lý thông tin để cung cấp, cải thiện và quản lý dịch Vụ của chúng tôi, giao tiếp với bạn, an ninh và chống gian lận, và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.
 

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân cho một số lý do, tùy thuộc vào cách bạn tác với dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm:

 
 • Để cung cấp và tạo điều kiện giao dịch vụ cho các người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin để cung cấp cho bạn với dịch vụ được yêu cầu.
 • Để đáp ứng yêu cầu người sử dụng/cung cấp hỗ trợ để sử dụng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin để đáp ứng yêu cầu của bạn và giải quyết bất kỳ vấn đề, bạn có thể có với dịch vụ được yêu cầu.
 • Để thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin để thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng của bạn, thanh toán, trở về, và trao đổi được thực hiện thông qua các dịch Vụ.
 • Để cho phép dùng để sử dụng truyền thông. Chúng ta có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn lựa chọn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho phép liên lạc với một người khác.
 • Để tiết kiệm hoặc bảo vệ của cá nhân rất quan trọng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin khi cần thiết để tiết kiệm hoặc bảo vệ của cá nhân rất quan trọng, như là để ngăn chặn hại.
 
3. NHỮNG GÌ PHÁP LUẬT CĂN CỨ LÀM CHÚNG TÔI DỰA TRÊN ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN?
 
Trong Ngắn: Chúng tôi chỉ xử lý thông tin cá nhân của khi chúng tôi tin rằng đó là cần thiết và chúng tôi có một hợp pháp lý do (tức là sở pháp) để làm như vậy dưới luật pháp, như với sự đồng ý của bạn phải tuân thủ luật lệ, để cung cấp cho bạn với dịch vụ nhập vào hay làm tròn nghĩa vụ hợp đồng, để bảo vệ quyền lợi của bạn, hoặc chúng tôi kinh doanh hợp pháp sở thích.
 
Nếu bạn đang nằm trong xe của ANH, phần này áp dụng cho anh.
 
Đại bảo Vệ dữ Liệu Quy định (GDPR) và ANH GDPR yêu cầu chúng tôi giải thích hợp pháp cơ sở chúng tôi dựa trên để xử lý thông tin cá nhân. Như vậy, chúng ta có thể dựa trên pháp lý sau căn cứ để xử lý thông tin cá nhân:
 • Đồng ý. Chúng ta có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn đã cho phép chúng tôi (tức là đồng ý) để sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích. Bạn có thể rút đồng ý bất cứ lúc nào. Tìm hiểu thêm về rút sự đồng ý của bạn.
 • Hiệu suất của một Hợp đồng. Chúng ta có thể xử lý thông tin cá nhân của khi chúng tôi tin rằng nó là cần thiết để hoàn thành hợp đồng của chúng tôi, nghĩa vụ với bạn, bao gồm cả cung cấp dịch Vụ của chúng tôi hay yêu cầu trước khi nhập vào một hợp đồng với bạn.
 • Nghĩa Vụ Pháp Lý. Chúng tôi có thể xử lý thông tin mà chúng tôi tin rằng nó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, như hợp tác với một thực thi pháp luật cơ thể hay cơ quan điều hành, tập thể dục hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, hoặc tiết lộ thông tin của chứng cứ trong vụ kiện mà chúng ta đang tham gia.
 • Quan Trọng Sở Thích. Chúng tôi có thể xử lý thông tin mà chúng tôi tin rằng nó là cần thiết để bảo vệ của bạn rất quan trọng sở thích hay các quan trọng sở thích của một người thứ ba, như tình huống liên quan đến tiềm năng mối đe dọa đến sự an toàn của bất kỳ người nào.
 
Nếu bạn đang nằm ở Canada, phần này áp dụng cho anh.
 
Chúng ta có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn đã cho chúng ta cho phép cụ thể (tức là đồng ý) để sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích, hay trong tình huống mà sự cho phép của bạn có thể suy ra (tức là, ngụ ý sự đồng ý). Bạn có thể rút sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào.
 
Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể hợp pháp cho phép theo pháp luật để xử lý thông tin mà không cần sự đồng ý của bạn đó, ví dụ như:
 • Nếu bộ sưu tập rõ ràng là vì lợi ích của một cá nhân và sự đồng ý không thể có được kịp thời
 • Cho cuộc điều tra, và phát hiện gian lận và phòng ngừa
 • Cho giao dịch kinh doanh được cung cấp một số điều kiện được gặp
 • Nếu nó được chứa trong một nhân chứng tuyên bố và các bộ sưu tập là cần thiết để đánh giá trình hoặc giải quyết một bảo hiểm bồi thường
 • Để xác định thương hoặc người đã chết và giao tiếp với thân
 • Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng một cá nhân có được, được, hay có thể là nạn nhân của tài chính lạm dụng
 • Nếu nó là hợp lý để mong đợi thu và sử dụng với sự đồng ý sẽ thỏa hiệp sẵn sàng hoặc độ chính xác của các thông tin và các bộ sưu tập hợp lý cho các mục đích liên quan đến việc điều tra một hành vi vi phạm một thỏa thuận hoặc một trái quy định của pháp luật của Canada hoặc một tỉnh
 • Nếu lộ này là cần thiết để thực hiện với một trát, trát, lệnh của tòa án, hoặc quy định của tòa án liên quan đến các sản xuất của hồ sơ
 • Nếu nó được sản xuất bởi một cá nhân trong quá trình làm việc của họ, kinh doanh, hay nghề nghiệp và bộ sưu tập được phù hợp với mục đích mà các thông tin được sản xuất
 • Nếu các bộ sưu tập chỉ cho báo chí, nghệ thuật, hoặc văn học mục đích
 • Nếu thông tin công khai và được chỉ định bởi các quy định
 
4. VÀ KHI MÀ CHÚNG TA CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN?
 
Trong Ngắn: Chúng ta có thể chia sẻ thông tin cụ thể trong tình huống mô tả trong phần này, và, với những điều sau đây, thứ ba bên.
 

Có thể chúng ta cần chia sẻ thông tin cá nhân trong các tình huống sau đây:
 • Kinh Doanh Chuyển Nhượng: Chúng ta có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn trong kết nối với, hoặc trong cuộc đàm phán của bất kỳ sáp nhập, bán tài sản của công ty tài chính, hoặc mua lại của tất cả hay một phần của doanh nghiệp của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Sự tham gia của Exzternal cấp Phép các Chuyên gia: Trong cống hiến của chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện, chúng tôi có quyền để liên lạc với và tham gia khác được cấp phép chuyên đại diện cho các khách hàng của chúng tôi. Tham gia này là một khía cạnh rất quan trọng của việc đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi nhận được những hiệu quả nhất và chuyên hỗ trợ cho họ nhu cầu cụ thể và các vị trí địa lý nó phục vụ của họ cần nhất.Chúng tôi đang cam kết để phát huy các tiêu chuẩn cao nhất của chính và bảo mật. Trong dòng với cam kết này, chúng tôi đảm bảo với khách hàng của chúng tôi có bất kỳ thông tin hành bên ngoài cấp phép các chuyên gia nghiêm giới hạn là gì, hoàn toàn cần thiết cho các chuyên gia để tiến hành công việc của họ có hiệu quả. Ưu tiên của chúng tôi là phải đảm bảo rằng bố thông tin được giảm thiểu tối đa và chỉ được thực hiện để thuận lợi cho việc cụ thể dịch vụ cần thiết.

  Trước khi bất kỳ thông tin công khai hoặc sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của khách hàng của chúng tôi. Quá trình này bao gồm việc cung cấp giải thích rõ ràng về bản chất của các chuyên gia, phạm vi của chia sẻ thông tin, và động cơ phía sau sự cần thiết của một đính hôn.

  Tất cả các bên ngoài cấp phép chuyên gia tham gia công ty chúng tôi đang bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật hoặc có thể chuyên nghiệp mã của tiến hành điều đó phù hợp với chúng tôi, công ty của chính các tiêu chuẩn. Việc này đảm bảo rằng tất cả các thông tin khách hàng được xử lý với cùng một mức độ bảo mật và chăm sóc mà chúng tôi cung cấp trực tiếp.

  Phần này được xây dựng để giao tiếp rõ ràng các chính sách về sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài, và việc xử lý thông tin khách hàng, nhấn mạnh của công ty cống hiến cho chính khách hàng đồng ý, và thông báo quyết định.

 
5. CHÚNG TA SỬ DỤNG BÁNH VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI?
 
Trong Ngắn: Chúng ta có thể sử dụng bánh và các theo dõi công nghệ để thu thập và cửa hàng của bạn thông tin.
 
Chúng ta có thể sử dụng bánh và tương tự như công nghệ theo dõi (giống như cảnh báo web và ảnh) để truy cập vào hoặc cửa hàng thông tin. Thông tin cụ thể về làm thế nào chúng tôi sử dụng công nghệ và làm thế nào bạn có thể từ chối một số bánh quy được đặt ra trong cuộc Cookie không Báo trước.
 
6. BAO LÂU ĐỂ CHÚNG TÔI TIẾP TỤC THÔNG TIN CỦA BẠN?
 
Trong Ngắn: Chúng tôi giữ thông tin cho đến khi cần thiết để hoàn thành mục đích vạch ra trong thông báo chính sách này trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.
 
Chúng ta sẽ chỉ giữ cho thông tin cá nhân như là nó cần thiết cho mục đích riêng tư không báo trước, trừ khi còn giữ khoảng thời là cần thiết hoặc cho phép của luật (như thuế, kế toán hoặc luật khác yêu cầu). Không có mục đích trong thông báo này sẽ yêu cầu chúng tôi giữ thông tin cá nhân của lâu hơn như là nó cần thiết cho trường hợp thành công hoàn thành..
 
Khi chúng tôi đã không có liên doanh hợp pháp cần phải xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi sẽ xóa hoặc trạm thông tin như vậy, hoặc, nếu điều này là không thể (ví dụ, bởi vì thông tin cá nhân đã được lưu trữ trong dự phòng lưu trữ), sau đó chúng ta sẽ an toàn cửa hàng thông tin cá nhân và cô lập nó từ sở chế biến tiếp cho đến khi xóa là có thể.
 
7. LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA GIỮ THÔNG TIN AN TOÀN?
 
Trong Ngắn: Chúng tôi nhằm mục đích để bảo vệ thông tin cá nhân của qua một hệ thống của tổ chức và kỹ thuật các biện pháp an ninh.
 

Chúng tôi đã thực hiện thích hợp và hợp lý kỹ thuật và tổ chức các biện pháp an ninh được thiết kế để bảo vệ các thông tin cá nhân nào chúng tôi xử lý. Tuy nhiên, dù chúng ta có biện pháp bảo vệ và những nỗ lực để bảo đảm thông tin của bạn, không có truyền dẫn điện tử trên Internet hoặc thông tin lưu trữ công nghệ có thể được đảm bảo an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa sẽ bảo đảm rằng tin tặc, tội phạm, hoặc khác bên thứ ba sẽ không thể đánh bại an ninh của chúng tôi và không đúng cách thu thập truy cập, ăn cắp, hoặc sửa đổi thông tin. Mặc dù chúng ta sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân của truyền thông tin cá nhân để và từ dịch Vụ của chúng tôi là nguy cơ của riêng bạn. Bạn chỉ nên truy cập vào những dịch Vụ trong một môi trường an toàn.

Chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất trong khi xử lý vụ của các tập tin:
– NSA hóa cấp phương pháp tập tin chuyển mọi lúc
– Bộ quốc Phòng DoD 5220.22-M (ECE) giao thức cho xóa tất cả các tập tin
– Được mã hóa thông tin liên lạc với khách hàng của chúng tôi mọi lúc

 
8. CHÚNG TA THU THẬP THÔNG TIN TỪ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN?
 
Trong Ngắn: Chúng tôi không cố ý dữ liệu thu thập từ hoặc trường để con dưới 18 tuổi.
 
Chúng tôi không cố ý lấy dữ liệu từ hoặc trường để con dưới 18 tuổi. Bằng cách sử dụng những dịch Vụ, bạn đại diện cho rằng bạn là ít nhất là 18 hay rằng bạn là người bảo hộ của một nhỏ và sự đồng ý để nhỏ như vậy phụ thuộc sử dụng dịch Vụ. Nếu chúng ta tìm hiểu rằng thông tin cá nhân từ người dùng ít hơn 18 năm tuổi đã được thu thập được, chúng tôi sẽ tắt các tài khoản và có biện pháp để kịp thời xóa dữ liệu như vậy từ hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn trở thành ý thức của sở dữ liệu chúng tôi có thể thu thập được từ con dưới 18 tuổi, xin hãy liên lạc với chúng tôi [email protected].
 
9. NHỮNG GÌ LÀ CỦA CHÍNH QUYỀN?
 
Trong Ngắn: Tại một số khu vực chẳng hạn như Kinh tế châu Âu khu Vực (nước châu âu) Vương quốc Anh (ANH), Thụy sĩ và Canada, bạn có quyền cho phép bạn lớn hơn truy cập vào và kiểm soát thông tin cá nhân. Bạn có thể xem xét, thay đổi, hoặc chấm dứt tài khoản của bạn vào bất kỳ thời điểm nào.
 
Tại một số khu vực (như các nước châu âu, ANH, Thụy sĩ, và Canada), bạn có quyền nhất định dưới áp dụng dữ liệu pháp luật bảo vệ. Đây có thể bao gồm đúng (i), để yêu cầu quyền truy cập, và có được một bản sao thông tin cá nhân của (i), để yêu cầu cải hoặc xóa bỏ; (iii) hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của; (iv) nếu có, để dữ liệu di động, và (v) không để có thể tự quyết định. Trong một số trường hợp, bạn có thể cũng có quyền để phản đối xử lý thông tin cá nhân. Bạn có thể thực hiện yêu cầu của chúng tôi bằng cách bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ ở phần "LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?"dưới đây.
 
Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu phù hợp với áp dụng dữ liệu pháp luật bảo vệ.
 
Nếu bạn đang nằm trong các nước châu âu hoặc ANH và bạn tin là chúng ta là bất hợp pháp xử lý thông tin cá nhân của bạn cũng có quyền phàn nàn của bạn Thành viên bảo vệ dữ liệu thẩm quyền hay ANH dữ liệu vệ quyền.
 
Nếu bạn đang nằm ở Thụy sĩ, bạn có thể liên lạc với những Liên bang bảo Vệ dữ Liệu, và thông Tin Ủy.
 
Rút đồng ý: Nếu chúng tôi đang dựa trên sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân có thể nhanh và/hay ngụ ý sự đồng ý, tùy thuộc vào luật pháp, bạn có quyền để rút đồng ý bất cứ lúc nào. Bạn có thể rút đồng ý bất cứ lúc nào liên hệ với chúng ta bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ ở phần "LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?"dưới đây.
 
Tuy nhiên, xin hãy chú ý rằng đây sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của xử lý trước khi nó rút cũng không, khi luật pháp cho phép, nó sẽ ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của tiến hành tại dựa trên luật pháp xử lý căn cứ khác hơn phép.
 
Bánh và công nghệ tương tự: Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận cookie. Nếu bạn muốn thì bạn có thể thường chọn để thiết lập trình để hủy bỏ bánh và từ chối cookies. Nếu bạn lựa chọn để bỏ bánh hay từ chối cookie, điều này có thể ảnh hưởng nhất định có hay dịch vụ của dịch Vụ của chúng tôi.
 
Nếu bạn có những câu hỏi hay ý kiến về quyền riêng tư của bạn, bạn có thể gửi email cho chúng tôi xuống [email protected].
 
10. ĐIỀU KHIỂN CHO KHÔNG-ĐƯỢC-CÓ THEO DÕI
 
Hơn và một số di động hệ điều hành, các ứng dụng điện thoại di động, bao gồm Không-được-theo Dõi ("NHI") năng hoặc thiết bạn có thể kích hoạt để tín hiệu của chính ưu tiên không có dữ liệu về tuyến xem hoạt động theo dõi và thu thập được. Ở giai đoạn này, không mặc đồng phục công nghệ chuẩn công nhận và thực hiện ĐÁNG tín hiệu đã được hoàn thành. Như vậy, chúng tôi hiện không trả lời ĐÁNG duyệt tín hiệu, hoặc bất kỳ cơ chế tự động giao tiếp của sự lựa chọn không thể theo dõi trực tuyến. Nếu một tiêu chuẩn để theo dõi trực tuyến được thông qua mà chúng tôi phải làm trong tương lai, chúng ta sẽ thông báo cho các bạn về điều đó thực hành trong một phiên bản của thông báo chính sách này.
 
11. LÀM CÔNG DÂN HOA KỲ CÓ THỂ CHÍNH QUYỀN?
 
Trong Ngắn: Nếu bạn đang cư trú của California, Colorado, Connecticut, Utah hoặc Virginia, bạn được cấp quyền cụ thể truy cập liên quan đến cho bạn thông tin cá nhân.
 
Những loại thông tin cá nhân nào chúng ta thu thập?
 
Chúng tôi đã thu thập các loại sau thông tin cá nhân trong quá khứ twelve (12) tháng:
 
MụcVí dụThu thập được
Nhận Dạng A.
Các chi tiết liên lạc, như tên thật, bí danh, địa chỉ, điện thoại di động hoặc số liên lạc duy nhất dạng cá nhân, trực tuyến nhận dạng Thức Internet địa chỉ email, và tên tài khoản
 
KHÔNG có
 
B. thông tin Cá nhân như là xác định ở California hồ Sơ Khách hàng lệ
Tên thông tin liên lạc, giáo dục, làm việc, làm việc, và thông tin tài chính
 
KHÔNG có
 
C. bảo Vệ phân loại đặc điểm dưới nước hay luật liên bang
Giới tính và ngày sinh
 
KHÔNG có
 
D. thương Mại thông tin
Giao dịch thông tin, mua lịch sử, tài chính chi tiết và thông tin thanh toán
 
KHÔNG có
 
E. thông tin sinh trắc học
Dấu vân tay và vài người nhận ra chúng
 
KHÔNG có
 
F. Internet hoặc tương tự khác mạng hoạt động
Duyệt lịch sử tìm kiếm, trực tuyến, vi quan tâm dữ liệu, và tương tác với chúng tôi, và các trang web khác, các ứng dụng hệ thống và quảng cáo
 
KHÔNG có
 
G. dữ liệu định Vị
Thiết bị định vị,
 
KHÔNG có
 
H. âm Thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác, hoặc tương tự tin
Hình ảnh và âm thanh, video hoặc gọi ghi âm được tạo ra trong kết nối với các hoạt động kinh doanh
 
KHÔNG có
 
I. Chuyên nghiệp hoặc liên quan đến việc thông tin
Kinh doanh liên hệ với các chi tiết để cung cấp cho bạn dịch Vụ của chúng tôi ở một doanh nghiệp cấp hoặc công việc đề, làm việc lịch sử, và trình độ chuyên môn nếu bạn áp dụng cho một công việc với chúng tôi
 
KHÔNG có
 
J. Giáo Dục Thông Tin
Hồ sơ học sinh và mục thông tin
 
KHÔNG có
 
K. suy Luận được rút ra từ thu thập thông tin cá nhân
Suy luận được rút ra từ bất kỳ thu thập thông tin cá nhân được liệt kê ở trên để tạo ra một hồ sơ hoặc bản tóm tắt về, ví dụ, một cá nhân của sở thích và đặc
 
KHÔNG có
 
L. Nhạy cảm thông Tin cá nhân 
 
KHÔNG có
 
 

Chúng ta sẽ sử dụng lại sự thu thập thông tin cá nhân như là cần thiết để cung cấp dịch Vụ hay cho:

 • Loại B – Như là nó cần thiết cho trường hợp thành công hoàn thành.
 
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân khác ngoài những loại thông qua trường hợp tác với chúng tôi trong người, trực tuyến, hoặc qua điện thoại hoặc thư, trong bối cảnh:
 • Nhận sự giúp đỡ của chúng tôi qua hỗ trợ khách hàng kênh;
 • Tham gia trong khách hàng sát hoặc các cuộc thi, và
 • Thuận lợi trong các giao dịch Vụ của chúng tôi để đáp ứng yêu cầu của bạn.
Làm thế nào chúng ta sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân?
 
Tìm hiểu về làm thế nào chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân ở phần "LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA QUÁ TRÌNH THÔNG TIN CỦA BẠN?
 
 
Của bạn sẽ được chia sẻ thông tin với bất cứ ai khác?
 
Chúng ta có thể tiết lộ thông tin cá nhân của chúng tôi cung cấp dịch vụ, theo một hợp đồng viết giữa chúng tôi và mỗi người cung cấp dịch vụ. Tìm hiểu thêm về làm thế nào chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân để ở phần "VÀ KHI MÀ CHÚNG TA CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN?
 
Chúng ta có thể sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi kinh doanh của riêng bạn mục đích như cho tiến hành nghiên cứu nội bộ, cho công nghệ phát triển, và cuộc biểu tình. Điều này là không được coi là "bán" thông tin cá nhân.
 
Chúng tôi đã không được tiết lộ, bán, hay chia sẻ thông tin cá nhân để thứ ba bên cho một doanh nghiệp mục đích thương mại hoặc trong trước twelve (12) tháng. Chúng tôi sẽ không bán hay chia sẻ thông tin cá nhân trong tương lai thuộc về khách truy cập trang web người sử dụng, và các người tiêu dùng.
 
Cư Dân California
 
California Luật Dân sự Phần 1798.83, còn được gọi là "Tỏa Ánh sáng", pháp luật cho phép chúng tôi, những ai đang cư dân California để yêu cầu và có được từ chúng tôi, mỗi năm một lần, và miễn phí, thông tin về các loại thông tin cá nhân (nếu bất kỳ) chúng tôi tiết lộ cho thứ ba bên cho thị trực tiếp mục đích và những cái tên và địa chỉ của tất cả bên thứ ba mà chúng ta chia sẻ thông tin cá nhân ở ngay trước lịch năm. Nếu bạn là một California trú và muốn làm cho yêu cầu như vậy, xin vui lòng gửi yêu cầu viết cho chúng tôi sử dụng, các thông tin liên lạc được cung cấp dưới.
 
Nếu bạn đang theo 18 tuổi, cư trú ở California, và đã đăng ký một tài khoản với dịch Vụ, bạn có quyền để yêu cầu xóa dữ liệu không mong muốn rằng bạn khai đăng trên dịch Vụ. Để yêu cầu loại bỏ những dữ liệu, hãy liên hệ với chúng ta sử dụng, các thông tin liên lạc được cung cấp dưới và bao gồm địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn và một tuyên bố rằng bạn cư trú ở California. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các dữ liệu không phải là công hiển thị trên dịch Vụ, nhưng hãy lưu ý rằng các dữ liệu có thể không hoàn toàn hoặc toàn diện lấy ra từ tất cả các hệ thống của chúng tôi (như bản sao lưu, etc.).
 
CCPA Chính thông Báo
 
Phần này chỉ áp dụng đến California. Dưới California tiêu Dùng Chính Hành động (CCPA), bạn có quyền dưới đây.
 
California Mã của Quy định nghĩa "người dân" như:
 
(1) mỗi cá nhân ở Bang California để khác hơn là một tạm thời hoặc tạm thời và mục đích
(2) từng là người cư trú ở Bang California, người được ở bên ngoài tiểu Bang California để tạm thời hoặc tạm thời mục đích
 
Tất cả các cá nhân được xác định là "không cư trú."
 
Nếu này, định nghĩa của từ "cư dân" áp dụng cho cậu, chúng ta phải tuân theo những quyền nhất định và nghĩa vụ liên quan đến thông tin cá nhân.
 
Quyền lợi của mình đối với dữ liệu cá nhân
 
Quyền để yêu cầu xóa dữ liệu yêu Cầu để xóa
 
Bạn có thể yêu cầu cho việc xóa thông tin cá nhân. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi để xóa thông tin cá nhân của chúng tôi, chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu của bạn và xóa thông tin cá nhân thể một số trường hợp ngoại lệ quy định của pháp luật, như (nhưng không giới hạn) thực hiện bởi một người tiêu dùng của mình, quyền tự do ngôn luận, chúng tôi yêu cầu tuân thủ kết quả từ một nghĩa vụ pháp lý, hoặc bất kỳ xử lý đó có thể là cần thiết để bảo vệ chống lại hoạt động bất hợp pháp.
 
Quyền được thông báo — xin cho biết
 
Tùy thuộc vào hoàn cảnh, bạn có quyền được biết:
 • cho dù chúng ta thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của;
 • những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập;
 • các mục đích đó đã thu thập được thông tin cá nhân được sử dụng;
 • cho dù chúng tôi bán hay chia sẻ thông tin cá nhân để bên thứ ba.
 • những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi bán được, miễn phí, hoặc tiết lộ cho một mục đích kinh doanh;
 • các loại thứ ba bên để người mà các thông tin cá nhân đã được bán miễn phí, hoặc tiết lộ cho một mục đích kinh doanh;
 • các doanh nghiệp hoặc mục đích thương mại cho thu bán sẻ thông tin cá nhân, và
 • cụ thể miếng cá nhân của chúng tôi thu thập được thông tin về bạn.
Theo luật, chúng ta không có nghĩa vụ phải cung cấp hoặc xóa tiêu dùng, thông tin đó là de-xác định được phản ứng với một người tiêu dùng yêu cầu hoặc để lại xác định cá nhân dữ liệu để kiểm tra một người tiêu dùng yêu cầu.
 
Phải Không Phân biệt cho Tập thể dục của một người tiêu Dùng của Chính Quyền
 
Chúng ta sẽ không phân biệt đối xử với bạn nếu bạn tập thể dục của chính quyền.
 
Quyền Hạn Sử dụng và tiết Lộ Nhạy cảm thông Tin Cá nhân
 
Chúng tôi không xử lý của người tiêu dùng nhạy cảm thông tin cá nhân.
 
 
Kiểm tra quá trình
 
Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ cần để xác minh danh tính của để xác định anh là cùng một người mà chúng ta có những thông tin trong hệ thống của chúng tôi. Những xác minh những nỗ lực yêu cầu chúng tôi yêu cầu ông cung cấp thông tin đó chúng ta có thể kết hợp nó với thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, tùy thuộc vào loại yêu cầu bạn gửi, chúng ta có thể yêu cầu ông cung cấp thông tin nào đó để chúng tôi có thể phù hợp với những thông tin ông cung cấp những thông tin chúng tôi đã có hồ sơ, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với anh qua một phương pháp truyền thông (ví dụ như, điện thoại hay email) mà anh đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng những phương pháp xác minh như hoàn cảnh ra lệnh.
 
Chúng ta sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của yêu cầu xác nhận danh tính của bạn hoặc thẩm quyền để thực hiện các yêu cầu. Đến mức có thể, chúng tôi sẽ tránh được yêu cầu thêm thông tin từ bạn cho các mục đích xác minh. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không thể xác minh được danh tính từ những thông tin đã được duy trì của chúng ta, chúng ta có thể yêu cầu ông cung cấp thêm thông tin cho các mục đích của việc thẩm tra danh tính của bạn và cho an ninh hay phòng chống gian lận mục đích. Chúng tôi sẽ xóa như vậy cung cấp thêm thông tin ngay khi chúng tôi hoàn thành kiểm tra bạn.
 
Các chính quyền
 
 • Bạn có thể đối tượng các xử lý thông tin cá nhân.
 • Bạn có thể yêu cầu điều chỉnh của dữ liệu cá nhân của nếu đó là không chính xác hay không còn liên quan, hay yêu cầu để hạn chế biến thông tin.
 • Bạn có thể chỉ một đại diện có thẩm quyền để thực hiện một yêu cầu dưới CCPA thay cho bạn. Chúng ta có thể từ chối lời yêu cầu từ một đại lý đó không phải nộp giấy tờ chứng minh là họ đã hợp lệ được ủy quyền hành động trên danh nghĩa của bạn phù hợp với các CCPA.
 • Bạn có thể yêu cầu để chọn ra từ tương lai bán hay chia sẻ thông tin cá nhân để thứ ba bên. Khi nhận được một lựa chọn ra yêu cầu, chúng tôi sẽ hành động khi các yêu cầu càng sớm càng khả thi thể, nhưng không muộn hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày yêu cầu trình.
 
Để thực hiện những quyền này, bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng việc gửi dữ liệu thể yêu cầu quyền truy cập, bởi đến thăm https://wblackstone.com/contact/, hoặc bởi đề cập đến chi tiết liên lạc ở dưới tài liệu này. Nếu bạn có một khiếu nại về làm thế nào chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi muốn nghe từ anh.
 
 
Người Dân Colorado
 
Phần này chỉ áp dụng cho người dân Colorado. Dưới Colorado Chính Hành động (THI), bạn có quyền dưới đây. Tuy nhiên, những quyền này không tuyệt đối, và trong một số trường hợp, chúng ta có thể từ chối yêu cầu của bạn như được cho phép bởi luật pháp.
 • Quyền được thông báo hay không, chúng ta đang xử lý dữ liệu cá nhân
 • Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân
 • Phải để sửa chữa sai sót trong dữ liệu cá nhân
 • Quyền để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân
 • Phải để có được một bản sao của các dữ liệu cá nhân bạn đã chia sẻ với chúng tôi
 • Quyền chối việc xử lý dữ liệu cá nhân của nếu nó được sử dụng cho các mục tiêu quảng cáo, bán dữ liệu cá nhân, hoặc hồ sơ trong đề nghị của những quyết định mà sản xuất pháp lý hoặc tương tự như vậy tác dụng ("hồ sơ")
Để gửi một yêu cầu để tập thể dục những quyền được mô tả trên, hãy gửi email [email protected] hay gửi một dữ liệu thể yêu cầu quyền truy cập.
 
Nếu chúng tôi từ chối hành động liên quan đến yêu cầu của bạn, và bạn muốn kháng cáo của chúng tôi quyết định, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi xuống [email protected]. Trong vòng bốn mươi-năm (45) ngày nhận được một lời kêu gọi chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho anh ở văn bản của bất kỳ hành động hoặc không được đáp ứng với sự hấp dẫn, bao gồm một giải thích viết về những lý do cho việc ra quyết định.
 
 
Connecticut Người Dân
 
Phần này chỉ áp dụng đến Connecticut người dân. Dưới Connecticut dữ Liệu Chính Hành động (CTDPA), bạn có quyền dưới đây. Tuy nhiên, những quyền này không tuyệt đối, và trong một số trường hợp, chúng ta có thể từ chối yêu cầu của bạn như được cho phép bởi luật pháp.
 • Quyền được thông báo hay không, chúng ta đang xử lý dữ liệu cá nhân
 • Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân
 • Phải để sửa chữa sai sót trong dữ liệu cá nhân
 • Quyền để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân
 • Phải để có được một bản sao của các dữ liệu cá nhân bạn đã chia sẻ với chúng tôi
 • Quyền chối việc xử lý dữ liệu cá nhân của nếu nó được sử dụng cho các mục tiêu quảng cáo, bán dữ liệu cá nhân, hoặc hồ sơ trong đề nghị của những quyết định mà sản xuất pháp lý hoặc tương tự như vậy tác dụng ("hồ sơ")
Để gửi một yêu cầu các quyền này mô tả ở trên, hãy gửi email [email protected] hoặc gửi một dữ liệu thể yêu cầu quyền truy cập.
 
Nếu chúng tôi từ chối hành động liên quan đến yêu cầu của bạn, và bạn muốn kháng cáo của chúng tôi quyết định, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi xuống [email protected]. Trong vòng sáu mươi (60) ngày nhận được một lời kêu gọi chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho anh ở văn bản của bất kỳ hành động hoặc không được đáp ứng với sự hấp dẫn, bao gồm một giải thích viết về những lý do cho việc ra quyết định.
 
Dân Utah
 
Phần này chỉ áp dụng đến Utah người dân. Dưới Utah tiêu Dùng Chính Hành động (UCPA), bạn có quyền dưới đây. Tuy nhiên, những quyền này không tuyệt đối, và trong một số trường hợp, chúng ta có thể từ chối yêu cầu của bạn như được cho phép bởi luật pháp.
 • Quyền được thông báo hay không, chúng ta đang xử lý dữ liệu cá nhân
 • Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân
 • Quyền để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân
 • Phải để có được một bản sao của các dữ liệu cá nhân bạn đã chia sẻ với chúng tôi
 • Quyền chối việc xử lý dữ liệu cá nhân của nếu nó được sử dụng cho các mục tiêu quảng cáo hoặc bán dữ liệu cá nhân
Để gửi một yêu cầu các quyền này mô tả ở trên, hãy gửi email [email protected] hoặc gửi một dữ liệu thể yêu cầu quyền truy cập.
 
Virginia Người Dân
 
Dưới sự Virginia tiêu Dùng Luật bảo Vệ dữ Liệu (VCDPA):
 
"Người tiêu dùng," có nghĩa là một người tự nhiên là một người dân của liên Bang hoạt động, chỉ trong một cá nhân hoặc gia đình bối cảnh. Nó không bao gồm một con người hành động trong một thương, hoặc việc làm bối cảnh.
 
"Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin đó là liên kết hoặc có thể kết nối với một xác định hoặc có thể nhận dạng người tự nhiên. "Dữ liệu cá nhân" không bao gồm dữ liệu hoặc thông tin công khai.
 
"Bán dữ liệu cá nhân" có nghĩa là trao đổi dữ liệu cá nhân cho tiền tệ xem xét.
 
Nếu điều này nghĩa của "người tiêu dùng," áp dụng cho cậu, chúng ta phải tuân theo những quyền nhất định và nghĩa vụ liên quan đến dữ liệu cá nhân.
 
Quyền lợi của mình đối với dữ liệu cá nhân
 
 • Quyền được thông báo hay không, chúng ta đang xử lý dữ liệu cá nhân
 • Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân
 • Phải để sửa chữa sai sót trong dữ liệu cá nhân
 • Quyền để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân
 • Phải để có được một bản sao của các dữ liệu cá nhân bạn đã chia sẻ với chúng tôi
 • Quyền chối việc xử lý dữ liệu cá nhân của nếu nó được sử dụng cho các mục tiêu quảng cáo, bán dữ liệu cá nhân, hoặc hồ sơ trong đề nghị của những quyết định mà sản xuất pháp lý hoặc tương tự như vậy tác dụng ("hồ sơ")
 
Tập thể dục của bạn quyền cung cấp dưới Virginia VCDPA
 
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email [email protected] hoặc gửi một dữ liệu thể yêu cầu quyền truy cập.
 
Nếu bạn đang sử dụng một đại diện có thẩm quyền để thực hiện các quyền của mình, chúng ta có thể phủ nhận một yêu cầu, nếu các đại lý không nộp giấy tờ chứng minh là họ đã hợp lệ được ủy quyền hành động trên danh nghĩa của bạn.
 
Kiểm tra quá trình
 
Chúng ta có thể yêu cầu ông cung cấp thêm thông tin cần thiết để xác minh bạn và người tiêu dùng của bạn là yêu cầu. Nếu bạn nộp yêu cầu qua một đại lý, chúng ta có thể cần phải thu thập thêm thông tin để xác minh danh tính của trước khi xử lý yêu cầu của bạn.
 
Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ trả lời mà không chậm trễ, nhưng trong mọi trường hợp, trong bốn mươi-năm (45) ngày nhận. Những phản ứng thời gian có thể được kéo dài thêm một lần bằng bốn mươi-năm (45) thêm ngày khi cần thiết. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn bất cứ như mở rộng trong vòng đầu tiên 45-ngày phản ứng kỳ, cùng với những lý do cho việc mở rộng.
 
Quyền khiếu nại
 
Nếu chúng tôi từ chối hành động liên quan đến yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn quyết định của chúng tôi và suy luận đằng sau nó. Nếu bạn muốn để kháng cáo của chúng tôi quyết định, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi xuống [email protected]. Trong vòng sáu mươi (60) ngày nhận được một lời kêu gọi chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho anh ở văn bản của bất kỳ hành động hoặc không được đáp ứng với sự hấp dẫn, bao gồm một giải thích viết về những lý do cho việc ra quyết định. Nếu hấp dẫn của bạn bị từ chối, bạn có thể liên lạc với những Chưởng để gửi đơn khiếu nại.
 
12. LÀM CÁC KHU VỰC KHÁC CÓ THỂ CHÍNH QUYỀN?
 
Trong Ngắn: Bạn có thể có các quyền dựa trên đất nước bạn cư trú trong.
 
Úc New Zealand
 
Chúng tôi thu thập và quá trình thông tin cá nhân của dưới nghĩa vụ và điều kiện của Úc của Chính Hành động 1988 và New Zealand của Chính Hành động Năm 2020 (đạo Luật bảo Mật).
 
Đây chính thông báo đáp ứng những yêu cầu thông báo được xác định trong cả hai Chính hoạt Động đặc biệt: những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ cháu, từ mà các nguồn tin, cho những mục đích, và các người nhận thông tin cá nhân.
 
Nếu bạn không muốn cung cấp những thông tin cá nhân cần thiết để hoàn thành của áp dụng mục đích, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng ta để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt là:
 • cung cấp cho ông những sản phẩm hoặc dịch vụ mà anh muốn
 • trả lời hay giúp với yêu cầu của bạn
Bất cứ lúc nào, bạn có quyền để yêu cầu quyền truy cập vào hoặc chỉnh thông tin cá nhân. Bạn có thể thực hiện yêu cầu của chúng tôi bằng cách bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ ở phần "LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ XEM XÉT, CẬP NHẬT, HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN?
 
Tôif bạn tin là chúng ta là bất hợp pháp xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền để gửi đơn khiếu nại về một hành vi vi phạm của Úc Chính các nguyên Tắc Văn phòng của Úc thông Tin Ủy và một hành vi vi phạm của New Zealand của Chính các nguyên Tắc Văn phòng của New Zealand Chính Ủy.
 
Cộng hòa Nam Phi
 
Bất cứ lúc nào, bạn có quyền để yêu cầu quyền truy cập vào hoặc chỉnh thông tin cá nhân. Bạn có thể thực hiện yêu cầu của chúng tôi bằng cách bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ ở phần "LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ XEM XÉT, CẬP NHẬT, HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN?
 
Nếu bạn không hài lòng với cách thức chúng tôi giải quyết bất kỳ đơn khiếu nại đối với chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, bạn có thể liên lạc với văn phòng của điều này, các chi tiết trong đó là:
 
Chung thắc mắc: [email protected]
Khiếu nại (hoàn thành POPIA/CẶP mẫu 5): [email protected] & [email protected]
 
13. CHÚNG TA HÃY CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY?
 
Trong Ngắn: Vâng, chúng ta sẽ cập nhật thông báo này là cần thiết để ở tuân thủ pháp luật.
 
Chúng ta có thể cập nhật thông báo chính sách này từ thời gian. Các cập nhật bản sẽ được chỉ định bởi một cập nhật "chỉnh Sửa" ngày và phiên bản cập nhật này sẽ có hiệu lực ngay khi nó có thể truy cập. Nếu chúng ta làm thay đổi vật liệu để thông báo chính sách này, chúng ta có thể thông báo cho các bạn bằng cách bật gửi một thông báo về sự thay đổi, hoặc trực tiếp gửi một thông báo. Chúng tôi khuyến khích anh xem qua cái này chính thông báo thường để được thông báo về làm thế nào chúng tôi đang bảo vệ thông tin.
 
14. LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?
 
Nếu bạn có những câu hỏi hay nhận xét về điều này không báo trước, bạn có thể gửi email cho chúng tôi xuống [email protected] hay liên hệ với chúng tôi bởi bài tại:
 
William Nhận Quốc Tế, Inc.
Trung Tâm Thương Mại Thế Giới
200-B, Suite 211, Calle 53 Này
Ở Panama, 0832-01626
Các de Panama
 
15. LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ XEM XÉT, CẬP NHẬT, HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN?
 
Dựa trên bộ luật của đất nước của bạn, bạn có thể có quyền để yêu cầu quyền truy cập vào các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi thông tin đó, hoặc hủy bỏ nó. Để yêu cầu để xem xét, cập nhật, hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân, xin vui lòng điền vào và gửi dữ liệu thể yêu cầu quyền truy cập.